המידע המופיע באתר חברת סיטיקונקט ( להלן:" המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף
המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי העירייה.
אין בו כדי להטיל על סיטיקונקט ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור לעירייה ו/או על כל גוף אחר הקשור לסיטיקונקט חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
סיטיקונקט ו/או תאגיד הקשור לארגון כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לסיטיקונקט אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי סיטיקונקט ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעיל והמחזיקים במידע הנ"ל.

Close Menu